Illustration af Trine Preisler

 Danske kyster er under hårdt pres fra kæmpe vindmøller


Kystnære vindmøller

Et politisk flertal har ved en energiaftale indgået i 2012, besluttet, at tillade opstilling af vindmøller kun 4 kilometer fra kysten. Kystnære havmølleparker med højder fra 137 til 220 meter, er under planlægning. Testmøller på 250 meters højde, er under udvikling, hvilket betyder, at vi  kan forvente, at disse kæmpe store vindmøller vil  blive opsat på land, på havet og kystnært. Disse enorme vindmøller kan ses over store afstande, og let på en afstand af 50 kilometer. En vindmølle der er 250 meter høj svarer til Storebæltsbroens højde! Opstilles så høje vindmøller i fx Storebælt  kan de tydeligt ses over store dele af Fyn og Sjælland.

Herlev hospital, Danmarks højeste bygning , er 120 meter, Christiansborg er 106 meter. Såfremt vindmøller opsættes 4 km fra kysten, virker det som om vindmøllerne står i strandkanten. Vindmøller opstillet på land, har elementer der skygger for udsynet, fx træer, bygninger og kuperet terræn og virker derfor ikke så synlige. Vindmøller over 150 meter har døgnet rundt røde blink på toppen og kraftige hvide blink på tårnet.  Visuelt er det en katastrofe. Dertil kommer støj, lavfrekvens påvirkning og vinge lys-skyggeeffekt mm. Ingen kan være imod vindmøller, men de skal placeres på havet og ikke så tæt på vore smukke kyster.

 

Naturen

En række sårbare og karakteristiske naturområder, er beskyttet under betegnelsen Natura 2000. Ingen er i dag klar over hvilken indflydelse kystnære vindmøller vil få for dyreliv , sæler, marsvin, mange forskellige fugle arter, herunder tusindvis af trækfugle. De planlagte kystnære havmølleparker står meget tæt på beskyttede Natura 2000 områder.

 

Staten forærer store havområder væk

Når Staten og nu også private firmaer udvikler vindmølleparker vil bygning og drift sælges videre til udenlandske investorer, som derved får foræret store havområder og et tilskud der svarer til mellem 5-7 milliarder, som vi betaler over elregningen, den såkaldte PSO afgift. Når det ikke blæser må vi købe dyr strøm fra Norge og blæser det så  meget, at vi ikke kan bruge al strømmen, må vi sælge til lav pris, ja, nærmest forære strømmen til vore nabolande. Norge og Sverige har stor kapacitet af vand, hvilket betyder, at der hele året kan produceres  strøm. Til lavere priser end den vi kan, men sælge dyrt til os. Uden tilskuds ordninger er det ikke rentabelt for udenlandske investorer at bygge og drive vindmølleparker i Danmark. Hvorfor etableres der ikke danske driftselskaber? Politikere og vindmølleindustrien taler meget om ”vindmølle eventyret”. Kendsgerningen er, at uden meget store tilskud vil ”vindmølle eventyret” blive en ”vindmølle katastrofe”. Solenergi i kombination med batterier og varmepumper bliver, uden tilskud,  billigere end strøm fra vindmøller.

 

Visioner

Er det virkelig visionerne for fremtiden, at ødelægge vor fantastiske og enestående natur langs vore kyster og bugter? Politikere spiller hasard med Danmarks uspolerede natur. Den brede befolkning er ikke bekendt med og klar over hvilke følger det politisk energiforlig  vil få. Først nu har lokale protester,  spredt sig over hele landet. Avis artikler, artikler i fagblade og tv udsendelser giver et indblik i katastrofens omfang.

 

Protest

Det er nu vi højlydt skal protestere imod opsætning af flere kystnære havmølleparker så tæt på land. Havvindmøller skal placeres mindst 20 km fra danske kyster, ja,helst  længere ude på havet hvor der er rigeligt med plads. Opstilling af kystnæremøller er besluttet uden en demokratisk proces, fordi vindmølleindustrien og især den private sektor har, efter intenst lobbyarbejde, fået en særstilling. Se det for dig; en solopgang eller solnedgang med 80 vindmøller, nærmest stående på strandbredden foran dig! Hvor blev det uspolerede kystlandskab af? Hvor blev horisonten af? Hvor blev herlighedsværdien af?

Ved en udbygning af de eksisterende havmølleparker kan der produceres mere strøm end der er brug for. Det giver ingen mening, at opstille kystnære vindmøller.

 

Forskning

Der forskes intensivt på at forbedre energikilder som fx varmepumper, luft til luft, luft til vand, jordvarme, solenergi , husstandsvindmøller, vindmøller flydende på havet med køl, svarende til kølen på en båd, biogas og biomasse samt omdanne organisk materiale til bioolie. Grundvands baserede køle og varmeanlæg, batterier til lagring af strøm og udvikling af intelligent lys, montering af LED belysning, strømbesparende hvidevarer, innovation af  Smart Phone der om kort tid vil hedde Smart Home, der kan styre alle funktioner i hjemmet. Der er ingen grænser for intelligente udviklingsmuligheder.

 

Vi får ikke brug for så meget strøm

Skal vi plastre Danmark til med tusindvis af vindmøller, når vi indenfor en kort årrække ikke har brug for den strøm vi kan producere, fordi strømmen kun opstår når vinden blæser? Hvert hus vil få sit eget lille kraftværk, der bl.a. bygger på luft til luft, luft til vand og jordvarme. Nogle påstår, at Danmark kan få store indtægter ved eksport af strøm, men hvorfor skal lande der i forvejen har masser af strøm, købe strøm af os? Det er naivt at tro på. Et varmere klima, bedre isolering af bygninger og udbygning af varmepumper, vil betyde, at strømforbruget bliver væsentlig mindre. En større bevidsthed om hvilke besparelser der kan opnås i virksomheders og den private sektors brug af strøm vil betyde et væsentlig mindre forbrug. De arabiske lande der er afhængige af olie, vil som alternativ til olien bygge enorme anlæg til sol -og vindenergi og vil uden tvivl blive en seriøs spiller på energimarkedet og i fremtiden eksportere billig strøm til os. Vi kan eksportere vindmøller, hvor vi endnu er med i førerfeltet og teknologisk langt fremme.

 

Logik

Det er nu at vi skal tænke logisk, intelligent og kreativt og ikke kun i sol og vind. Politikerene har set sig blinde på vindenergi og nu også kystnærevindmøller, uden seriøse overvejelser om hvor katastrofale følger det vil få. Lad os få fornuften tilbage i klimadebatten og være grønne, men med langsigtede målsætninger og produktudvikling der rykker. Det er ikke mange der kender til opstillingen  af kystnære havmølleparker. Fortæl derfor dine venner og bekendte om den danske energipolitik, der tillader dette overgreb.

 

Ingen kan være imod vedvarende energi produceret af vind, sol og  varmepumper, men havmølleparker skal opføres på havet og ikke med 4 km til kysten. Bygges de kystnære havmølleparker vil det være et uopretteligt tab for kystlandskabets herlighedsværdi og  ødelæggende for vor kulturelle arv, der går tabt for evigt.

Med venlig hilsen

Flemming Hvidt

Møbelarkitekt og designer

20 januar 2015


Vindmølle, højde 250 meter | Christiansborg, højde 106 meter | Vindmølle, højde 150 meter | Vindmølle, højde 200 meter 

Giv din mening til kende!

Din mening skal gøre politikere klar over, at vi er mange der siger, nej tak, til kystnære vindmøller

 

Navn (skal udfyldes)

Adresse (skal udfyldes)

 Nej tak til kystnære vindmøller

Hold dig opdateret på hjemmesiden: danske-kyster.dk

Kilder: Energistyrelsen. Kystnære havmøller. Nyt dansk udbud | Energistyrelsen. Kystnære havmøller ved Vesterhav Syd, visualiseringer | Naturstyrelsen. Strandbeskyttelseslinien | Naturstyrelsen. Natura 2000, beskyttelse af naturområder | Danmarks Naturfredningsforening | Akademirådet. Rådgiver staten i kunsteriske spørgsmål | Vindinfo. Fakta om vindmøller | Klimarådet | Jammerlandbugt.dk | Bevarmejlflak.dk

 


 

 1. Temaspecialist Morten Springborg, Carnegie Worldwide. Hvorfor sol og batteriteknologi vil udspille fossile brændstoffer.

www.cww.dk, nyhedscenter, perspektiver, 22 december 2015

 

 1. Hvor er Dansk Naturfredningsforening henne?

www.vindmøller. Danmarks Naturfredningsforening. DN ønsker vindmøller.

 

 1. Landsforeningen Nabo til Kæmpevindmøller. Vindmøller på land og til havs har mange sammenfaldende synspunkter.

www. landsforeningen nabo til kæmpevindmøller

 

 1. Ved Vesterhavet mellem Søndervig , Holmsland Klit og Hvide Sande er der projekteret en kystnær havmøllepark. 66 møller, 137 meter høje, alternativt, 33 stk 137 meterhøje eller 20 stk 200 meter høje. Se mere på:

www. vindmøller vesterhav syd. visualiseringer

 

 1. Ved Vesterhavet mellem Tyborøn, Harboøre og Ferringstrand er der projekteret en kystnær havmøllepark. 66 møller 137 meter høje, alternativt 33 møller 137 meter høje eller 20 stk 200 meter høje. Se mere:

www. vindmøller vesterhav nord visualiseringer

 

 1. Ved Sæby og Frederikshavn planlægges en kystnær havmøllepark. 66 stk 137 meter høje eller 20 stk 220 meter høje. Se mere

www kystnære havvindmøller ved sæby, visualiseringer

 

 1. I Smålandsfarvandet mellem Omø og Vejrø planlægges en kystnær havmøllepark. 67 stk 137 meter høje eller 20 stk 200 meter høje. Se mere:

www kystnær havmøllepark ved smålandsfarvandet visualiseringer

 

Ved visualiseringer ses vindmøller med vinger der ikke drejer rundt men såfremt det var tilfældet vil visualiseringen vise en vindmøllepark der vil virke som en ”mur” hvor der er et meget ringe udsyn.

 

 1. I Jammerland Bugt, syd for Kalundborg planlægges en kystnær havmøllepark. 88 stk møller 150 meter høje eller 34 stk 200 meter høje.

Se mere: www. jammerlandbugt.dk

 

 1. På Energi-Forsynings og Klimaministeriets hjemmeside er der en meget interessant beskrivelse af de kystnære vindmølleprojekter og hvor langt disse er nået i sagsbehandlingen. Se mere:

www. det kystnære udbud af havvindmøller 9 september 2015 energiministeriet.

 

 1. Vindindfo er Statens indformation om vindmøller og giver en alsidig beskrivelser af vindmøller, antal, placering mm. Se mere: www. vindinfo

 

 1. Naturstyrelsen beskriver hvor beskyttede natur områder ligger. Se mere:

www. natura 2000 områder.

 1. Naturstyrelsen beskriver hvordan Strandbeskyttelsenslinien omfatter.  www. naturstyrelsen strandbeskyttelse.

 

 1. Erhverv og Vækst Ministeriet skriver om nye bebyggelsers konflikt med strandbeskyttelseslinien. Se mere:

www. evm kyst og naturturisme.

 

 1. Læs også: Besat af vind, skrevet af Peter Skell Hjorth

 

 1. Læs også: Klimarådet, rapport 1